Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen – GDPR, är en ny EU-lag som ersätter svenska personuppgiftslagen (PuL) för hur behandling av personuppgifter hanteras. Förordningen är likadan över hela EU/EES vilket gör att det blir lättare att arbeta med personuppgifter mellan europeiska länder. Den ställer dock högre säkerhets- och informationskrav än PuL på företag och organisationer som behandlar personuppgifter. Dataskyddsförordningen fokuserar på de registrerades rättigheter till sina uppgifter och lägger därför stor vikt vid dessa rättigheter och de medföljande skyldigheter vi som företag har som behandlar personuppgifter.

Vårt ansvar

Svedbergs Lackering AB, (”Svedbergs Lackering AB”/”vi”), 556781-3455, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som samlas in avseende kunder och presumtiva kunder i form av privatpersoner och personer hos kundföretag. Att ansvaret för att behandlingen av personuppgifter sker korrekt ligger på hela vår verksamhet med VD och styrelsen som ytterst ansvariga.

Svedbergs Lackering AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Svedbergs Lackering AB:s målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Svedbergs Lackering AB samlar in och hur denna används.

Vid frågor om behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på ekonomi@svedbergslackering.se

Användande av personuppgifter

Via våra hemsidor har personer möjlighet att ställa frågor, beställa information eller ta kontakt med oss. Vid begäran om kontakt, lämna sådan information som behövs för att efterkomma en begäran samt information för att hålla fortsatt kontakt i det aktuella ärendet. Vi använder endast de personuppgifter som behövs för att uppfylla det aktuella syftet.

Uppgifter kan komma att delas med någon av våra samarbetspartners i de fall då en partner behöver engageras för att administrera det aktuella ärendet. I övrigt kommer vi inte att dela information med någon annan part. All eventuell delning med annan part regleras av ett personbiträdesavtal.

Rättslig grund

För att få behandla uppgifterna måste vi ha en rättslig grund som tillåter oss att behandla uppgifterna. De rättsliga grunderna är uppräknade i dataskydds-förordningen och inga andra än de som uttryckligen skrivits där är tillåtna. De rättsliga grunder som kan bli aktuella för oss är

  • Samtycke – behandling är nödvändig för att fullgöra en intresseförfrågan
  • Avtal med den registrerade – behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett anställningsavtal eller avtal om utförande av tjänst
  • Rättslig förpliktelse – behandlingen är nödvändig för att fullgöra skyldigheter enligt lag exempelvis gällande bokföringsskyldigheten som anges i Bokföringslagen eller att arbetsgivaren är skyldig att redovisa skatter och intäkter för arbetstagarna
  • Intresseavvägning – behandling är nödvändig för att besvara förfrågningar via e-post. I och med att avsändaren gjort en förfrågan så ligger det i vårt intresse att bedriva vår verksamhet att granska innehållet i e-posten och göra en bedömning av hur ärendet ska hanteras vidare på ett rättsligt sätt

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner hos Svedbergs Lackering AB som innebär att tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs identifikation eller särskild behörighet för åtkomst. Det innebär bland annat att vi har behörighetsstyrning i hur användare har rätt att använda våra system. Systemen får därmed flera nivåer av säkerhet, anställda ska endast kunna se de uppgifter de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
Vi vidtar alltid tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter skyddas mot förstöring genom olyckshändelse, mot obehörig ändring, otillåten spridning av eller otillåten tillgång till uppgifter, liksom mot annat slag av otillåten behandling av personuppgift.

Personuppgiftsbiträden

Vi använder oss av underleverantörer och samarbetspartners till olika saker i vår verksamhet, exempelvis Interspace AB gällande drift av IT-system och hemsida. Dessa underleverantörer kan därför behandla personuppgifter som vi samlat in och därmed också ansvarar för. Med de underleverantörer som har åtkomst till de personuppgifter vi samlat in, har vi tecknat personuppgiftsbiträdesavtal. Avtalet klargör att våra biträden ej får behandla personuppgifter för egen räkning och att de ska behandlas utifrån våra regler och policys som återfinns i detta dokument.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Vi får inte spara personuppgifter i våra system som vi inte har behov av. Vi har därför rutiner för gallring av personuppgifter i alla våra system. När informationen uppfyllt det syfte för vilken den samlades in, kommer alla personuppgifter att gallras eller raderas inom rimlig tidsperiod om inget annat förekommer som rättslig grund som tillhåller oss rätten att spara uppgifterna under en längre period. Exempelvis via lagkrav eller krav från annan myndighet om att utlämna/spara uppgifter.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att gratis, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Svedbergs Lackering AB, begära tillgång till, rättelse och radering av personuppgifter, begränsning av behandling, invända mot behandling och dataportabilitet. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter samt rätten att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

Ändringar i Integritetspolicy

Svedbergs Lackering AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Svedbergs Lackering

rutor